Canthoplasty

 

Нүд сэтлэх

Нүд сэтлэх

Дабль сэтлэлт

Дабль сэтлэлт

Дабль сэтлэлт

Дабль сэтлэлт

Дабль сэтлэлт

Нүд урдаас сэтлэх

Нүд урдаас сэтлэх

Нүд урдаас сэтлэх

Нүд урдаас сэтлэх

Нүд урдаас сэтлэх

Нүд урдаас сэтлэх

Нүдийг дээш чиглэлтэй сэтлэх

Нүдийг дээш чиглэлтэй сэтлэх

Нүдийг дээш чиглэлтэй сэтлэх

Нүдийг дээш чиглэлтэй сэтлэх

Нүдийг дээш чиглэлтэй сэтлэх

Нүднийг хойш сэтлэх

Нүднийг хойш сэтлэх

Нүднийг хойш сэтлэх

Нүднийг хойш сэтлэх

нүдний төгсгөлийг доошлуулах сэтлэлт

нүдний төгсгөлийг доошлуулах сэтлэлт

нүдний төгсгөлийг доошлуулах сэтлэлт

нүдний төгсгөлийг доошлуулах сэтлэлт

нүдний төгсгөлийг доошлуулах сэтлэлт


Анхаарах зүйл :
Үйлчлүүлэгч бүрийн нөхцөл байдлаас хамаарч
Гоо сайхны мэс заслын үр дүн өөрчилөгдөх боломжтойг харгалзаж
Вэбсайтны мэс заслын өмнө ба дараах зурагтай танилцана уу.